61 40 46 14

Børn

Holistisk tilgang til ADHD og autisme – alt har betydning

Når et barn diagnosticeres med ADHD og/eller autisme, påvirker det hele familien. Derfor er det også vigtigt, at hele familien inddrages i den hjælp, I som familie tilbydes.
I Dit Netværk arbejdes ud fra en holistisk tilgang forstået på den måde, at alle elementer i dit barns hverdag og liv tillægges værdi.

Det betyder også, at mange forskellige områder af jeres liv kan være omdrejningspunkt for udvikling.

Børn, der er anderledes, kræver en anderledes behandling.
Det gælder for eksempel samspillet mellem barnet og dig som forælder, samspillet mellem barnet og dets søskende, bedsteforældre og andre i familien. Det gælder også barnets liv i skolen, fritidslivet og i det hele taget deltagelsen i sociale relationer med andre børn og voksne. Og det gælder naturligvis også barnets eget forhold til sig selv.

Individuelt fokus – jeres liv i centrum

Netop fordi Dit Netværk arbejder på denne holistiske måde, hvor alle relevante aspekter af jeres situation bringes i spil, kræver det et meget individuelt fokus.

Der er derfor ingen færdige pakkeløsninger, hvor alle får det samme. Dit barn og din familie får i et vejledningsforløb hos Dit Netværk lige præcis det, der sikrer sundhed, trivsel og udvikling hos jer.

Denne arbejdsmetode er mulig, fordi Dit Netværk både har den nødvendige viden om ADHD og autisme og de mangeårige erfaringer med at vejlede i de pædagogiske metoder, der virker og skaber resultater.

Børn gør altid det bedste, de kan. Vi skal give dem redskaver til at mestre livet.

Tilbud

Tilbud 1: Børn og unge under 18 år.

Kursusforløb af 12 ugers varighed.

Det er en kendsgerning at familier med børn der har Autismespektrumforstyrrelser, ADD, og ADHD har behov for støtte til at sikre barnets trivsel og udvikling.

Dit Netværk tilbyder individuelle forældre kurser, der henvender sig til familier med børn der har diagnoser inden for ADHD, ADD og Autismespektrumforstyrrelser.

Formål

Formålet med kursusforløbet er ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet, hvor målsætning er at fremme barnets trivsel, sundhed og udviklingspotentiale, der relatere sig til barnets diagnose.

Indhold

På kurset får forældre en grundlæggende teoretisk viden om diagnosens kernesymptomer og kriterier for disse. Endvidere modtager forældre konkrete redskaber til at tackle de særlige udfordringer de møder i hverdagen.

Kursusforløbet dækker følgende serviceydelser:

 • 12 uger med ét ugentlig konsulent besøg i hjemmet
 • Materialer
 • Deltagelse til opstartsmøde
 • Deltagelse til statusmøde
 • Evt. anden relevant mødevirksomhed (Netværksmøder på skoler mv.)
 • Beskrivelse af statusrapport


Pris. 35.500 kr.

Tilbud 2: Hjælp til børn og unge op til 18 år – med nedsat psykisk funktionsevne.

(Autismespektrumforstyrrelser – ADHD, ADD)

Børn og unge med en særlig psykisk sårbarhed, kan forårsage problemer i eget liv og deres familier. Alvorlige problemer med konsekvens af – at barnet fremtræder på en uhensigtsmæssig måde i sin adfærd over for sine omgivelser.

Barnet vil i overvejende grad opleve negativ respons fra sine omgivelser, som påvirker barnets selvværd og selvtillid. Det handler derfor om at barnet får hjælp til en bedre selvforståelse og nye handlestrategier og således styrke barnets sociale færdigheder.

Dit Netværk – arbejder med kognitiv og social træning i hverdagssituationer og gennem aktiviteter.

Målgruppe

Børn og unge op til 18 år, med diagnoser Autismespektrumforstyrrelser, ADD, ADHD og andre lignende diagnoser.

Børn og unge op til 18 år, med diagnoser Autismespektrumforstyrrelser, ADD, ADHD og andre lignende diagnoser.

Metode

I samarbejde med kommune og familie, udarbejdes konkrete målsætninger for periodens løb, i forbindelse med et opstartsmøde. Der følges op på de aktuelle målsætninger, dels ved beskrivelse af statusrapport og dels i dialog – i forbindelse med statusmøder.

Pakke 1

½ års forløb med følgende indhold;

 • Opstartsmøde (udarbejdelse af konkrete mål)
 • Et besøg hver 14.dag
 • Aktiviteter
 • Beskrivelse af statusrapport
 • Statusmøde.


Pris. 22.500 kr.

Pakke 2

Såfremt der skønnes behov for langsigtede løsninger kan vi tilbyde et forløb på 1 år til.


Pris. 40.000 kr.

Andre oplysninger; Dit Netværk er fleksible i forhold til omfang af indsats, der kan aftales kortsigtede og langsigtede forløb. Kontakt os på tlf. 61404614.

Tilbud 4: Socialpædagogisk Mentorstøtte (Lov om Aktiv Beskæftigelse.)

Dit Netværk tilbyder socialpædagogisk støtte til borgere der har diagnoser inden for autisme spektret, ADHD, ADD. Tilbuddet er et 12 ugers afklaringsforløb som ud over indsats til borger, bygger på et tværfagligt samarbejde mellem andre vigtige nøglepersoner omkring den enkelte borger.

Formål og udbytte

Citat: Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Dit Netværk kan levere specialiseret viden og specialpædagogiske redskaber til den enkelte borger og det faglige team omkring borger. Formålet med indsats er med afsæt i de særlige udfordringer der er aktuelle, i forhold til den enkelte borgers eget liv og sine omgivelser. Udfordringer der relatere sig til de kernesymptomer der er i spil i forbindelse med diagnosen.

Vi arbejder med kognitiv og social træning i hverdagssituationer og gennem aktiviteter.

Indhold

12 ugers socialpædagogisk støtte – dækker følgende ydelser:

 • Et ugentlig besøg i borgers hjem
 • Opstartsmøde, (udarbejdelse af konkrete mål)
 • Udarbejdelse af statusrapport
 • Statusmøde


Pris 15.600 kr.

Såfremt der skønnes behov for en langsigtede løsning, kan Dit Netværk tilbyde 24 ugers støtte til

Pris 28.500 kr.

Andre oplysninger; Dit Netværk er fleksible i forhold til omfang af indsats, der kan aftales kortsigtede og langsigtede forløb. Kontakt os på tlf. 61404614.

BETINGELSER

Udredning og diagnosticering

Dit Netværk har ikke hverken psykolog- eller psykiatrifaglige kompetencer til at kunne beskæftige sig med udredning og diagnosticering. Derfor er det et krav, at et barn i en familie eller en voksen borger allerede er diagnosticeret med ADHD og/eller autisme, før et kursus kan påbegyndes.

Tavshedspligt og indsigt

Dit Netværk har tavshedspligt og behandler alle sager med streng fortrolighed. Undtaget herfra er udelukkende forhold, der påbyder en involveret fagperson at foretage indberetning.

Såvel borgere som offentlig myndighed, der indgår samarbejde med Dit Netværk, har til enhver tid ret til at se alle notater og oplysninger, der udfærdiges i forbindelse med samarbejdet.

Transport

Inkluderingen af tid og udgifter i forbindelse med transport gælder for forløb med borgere og familier, der er bosat i Nordjylland. For foredrag gælder ligeledes, at transport er inklusiv i prisen, når de afholdes i Nordjylland.

Er den geografiske placering uden for Nordjylland, indgås særskilt aftale om pris for transporttiden, mens transportudgiften er efter statens gældende takster.

Jura og økonomi

ADHD og autisme er begge diagnoser, der i forhold til bevilling af offentligt tilskud ligger inden for rammerne af Serviceloven. Der vil typisk være tale om tilskud efter § 11 eller § 41.

Dit Netværk arbejder både med borgere og familier, der har fået bevilget tilskud, og med egenbetalere. For begge parter gælder det, at faktura fremsendes i forbindelse med indgåelsen af aftale om samarbejde. I forhold til vejledning på timebasis indgås der nærmere aftale om antallet af timer på baggrund af en individuel vurdering.

Særligt om foredrag/undervisning

Der skal stilles en lokalitet til rådighed i forbindelse med foredrag og undervisning, da Dit Netværk ikke selv råder over lokaler. Fra Dit Netværks side er der ikke krav om hverken bestemte faciliteter, forplejning eller lignende.

Ved aflysning af foredrag/undervisning tidligere end en uge før afholdelsen, kan betalingen refunderes. Er der under en uge til afholdelsen, refunderes kun halvdelen af prisen. Dette gælder dog kun, hvis bookingen helt aflyses, og ikke, hvis der blot ønskes en ny dato. Sker aflysningen på foranledning af Dit Netværk, er det altid det fulde beløb, der refunderes.

Dit Netværk

Gunderupvej 9K
9260 Gistrup

T: 61 40 46 14
E: kontakt@ditnetvaerk.dk

CVR: 29360685

Her er vi

×

Menu

Ring op

Skriv

Kom i kontakt

Har du brug for mere viden eller vil du bare gerne i kontakt med os, så udfyld formularen.