61 40 46 14

Faglig forankning

Vores faglige udgangspunkt for arbejdet med ADHD og autisme

Både ADHD og autisme er komplekse fænomener, og derfor er der flere måder, de kan anskues og forstås på. Når I som fagfolk skal vælge at samarbejde med os, er det vigtigt, at I har indsigt i, hvordan vi fagligt er forankret.

Vores faglige forankring er dybest set vores måde at forstå og tilgå ADHD og autisme på som specialpædagogiske fænomener, og det kommer til udtryk i både vores teoretiske afsæt, vores metodiske tilgang og i forhold til de konkrete værktøjer, vi bruger i arbejdet med borgerne og familierne.

TRE TEORETISKE PERSPEKTIVER

Både ADHD og autisme er komplekse fænomener, der i sine konsekvenser influerer bredt. Der er derfor en række forskellige aspekter ved diagnoserne, og det fordrer forskellige perspektiver til at forstå dem – både som fagtermer, men også i forhold til de indvirkninger, de medfører på såvel mikro- som makroniveau.

De tre perspektiver, vi tager udgangspunkt i, favner diagnoserne som faglige fænomener på en måde, som, vi synes, har både bredde og dybde. Det er perspektiver, som til sammen danner et rigtigt godt fundament for at forstå ADHD og autisme.

PERSPEKTIVER

Sundheds

Ud fra et sundhedsperspektiv kan både ADHD og autisme forstås som såkaldte udviklings-forstyrrelser, hvilket indebærer, at den kognitive udvikling er anderledes end normalt.

Som udviklingsforstyrrelser er de medfødte og biologisk betingede, men både ADHD og autisme kan komme til udtryk på en lang række forskellige måder.

Teoretisk afsæt inden for perspektivet:

psykiatri og neuropsykologi

Pædagogisk-psykologisk

ADHD og autisme har naturligvis betydning for de mennesker, der er diagnosticeret med dem. Det kan for eksempel være i forhold til læring og det at indgå i sociale relationer med andre.

Det er disse individuelle betydninger og udfordringer, der er i fokus i et pædagogisk-psykologisk perspektiv – og især, hvordan det diagnosticerede menneske med sine ressourcer og sit udviklingspotentiale kan støttes i at mestre de udfordringer, der er.

Teoretisk afsæt inden for perspektivet: psykologi, kognitionspsykologi. pædagogik og pædagogisk psykologi

Sociologisk

Mennesker, der er diagnosticeret med ADHD og autisme, indgår som alle andre i sociale relationer og samspil på mange forskellige planer. Det kan for eksempel være i familien, i skolen eller på arbejdspladsen og mere overordnet i samfundet generelt.

I et sociologisk perspektiv er der fokus på alle disse kontekster, som individet indgår i – og udgangspunktet i et sådan perspektiv er netop omgivelserne og individets funktion heri snarere end det enkelte individ.

Teori inden for perspektivet:
sociologi og socialpsykologi

Metoder

Individorienterede

Som det ligger i navnet, har disse metoder et hovedfokus på individet.

Det vil sige, at udgangspunktet er de udfordringer og problemstillinger, det enkelte individ oplever som følge af sin ADHD eller autisme.

På samme måde er udgangspunktet for behandlingen også individets ressourcer og udviklingspotentiale i forhold til at mestre livet med en diagnose.

Metoder inden for typen:
neuropædagogik, kognitiv adfærdsterapi, miljøterapi og NLP

Gruppeorienterede

Et menneske med ADHD eller autisme indgår som alle andre i forskellige sociale relationer og grupper – diagnoserne kan blot give nogle særlige udfordringer i forhold til det.

Derfor er det også vigtigt ikke kun at fokusere på det enkelte individ, men også på den eller de grupper, det er en del af. For sker der en positiv udvikling i relationerne, vil det også påvirke mennesket med diagnosen.

Dette gælder særligt, når der er tale om børn og unge, der naturligvis på en helt anden måde end voksne er afhængige af deres omgivelser.

Metoder inden for typen:
systemisk terapi og familieterapi

Metodekombination

I Dit Netværk er vi som udgangspunkt af den overbevisning, at ingen af de to typer af metoder kan stå alene i arbejdet med ADHD og autisme – i hvert fald ikke, når det gælder børn.

Med voksne er omgivelserne også vigtige, men der kan godt være markante forbedringer af sundheden, trivslen og udviklingen alene ved brug af individorienterede metoder.

TEACCH er som pædagogisk tilgang udviklet særligt til behandling af autismespektrum-forstyrrelser, men har også vundet stort indpas i forhold til ADHD. TEACCH udgør den overordnede metodiske ramme, som vi i Dit Netværk arbejder ud fra.

KONKRETE VÆRKTØJER

Vores teoretiske fundament er vores overordnede måde at forstå ADHD og autisme på. Med forskellige metodiske tilgange arbejder vi med at bedre livet for mennesker med disse diagnoser.

Men mennesker – også dem, der har en diagnose – er forskellige, og derfor bruger vi forskellige værktøjer i det konkrete arbejde.

Vurderingen af, hvilke værktøjer der er relevante, er en løbende proces, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte individ.

De værktøjer, vi bruger, er alle nogen, vi er eksperter i at anvende, og nogen, som har vist deres værd – for vi vil kun bruge det, der virker og skaber de gode resultater.

VÆRKTØJER

KAT-kassen

KAT-kassen er et samtaleredskab, der typisk bruges i forbindelse med kognitiv adfærdsterapi. Formålet er, at barnet hjælpes til større forståelse af behov og motiver i sociale relationer – såvel egne som andres.

Forældretræning

I modsætning til de to første værktøjer, er der med forældretræning i højere grad fokus på forældrene end barnet. Træningen indebærer en række forskellige elementer som for eksempel, at forældrene får større viden om barnets diagnose, og at de trænes i pædagogiske metoder og værktøjer.

Det giver forældrene flere handlemuligheder, så der skabes rum for, at forældrene kan agere mere hensigtsmæssigt over for barnet. Det kan være med til at forebygge konflikter, barnet kan støttes i en positiv udvikling, og der kan opnås et lavere stressniveau i familien som helhed.

Sociale Historier

Sociale Historier består som værktøj af tekst, fotos og tegninger, der illustrerer hensigtsmæssig adfærd i sociale situationer. Formålet er, at barnet ved at se sociale situationer i en sådan kontekst kan hjælpes til at forstå forskellige elementer i det sociale samspil og blive motiveret til og støttet i at ændre egen uhensigtsmæssig adfærd.

Psykoedukation

Psykoedukation handler helt grundlæggende om, at mennesker med diagnoser får undervisning af professionelle i diagnoserne og i, hvordan de kommer til udtryk og kan håndteres. Formålet hermed er at lære, hvordan man bedst kan forholde sig til sin diagnose.

Coaching

Coaching er et værktøj, der er fokuseret på opsætning og indfrielse af mål. Det, man kan få hjælp til ved coaching, er særligt to ting; at få præciseret sine mål og at finde strategier, der kan føre til, at de kan indfries.

MetaCards

MetaCards er et coachingredskab, der er særligt visuelt orienteret. Det indeholder forskellige typer af kort, som coachingen bygges op omkring.

PECS

PECS er en kommunikations-metode med brug af billeder, hvor formålet er at lære at tage initiativ til kommunikativ handlen i sociale sammenhænge.

Visuelle støtteredskaber

Der findes en række forskellige visuelle støtteredskaber, som kan hjælpe til at koordinere og skabe bedre overblik over konkrete aktiviteter. Det kan både være i forhold til tid, indhold, gøremål med videre, og det kan være i form af skemaer eller ved brug af app.

Kropslig bevægelse

Motion har vist sig at være gavnlig i forhold til at bedre visse diagnosesymptomer og øge kropsbevidstheden. Derfor kan det også være relevant at inddrage helt konkret i behandlingen.

Dit Netværk

Gunderupvej 9K
9260 Gistrup

T: 61 40 46 14
E: kontakt@ditnetvaerk.dk

CVR: 29360685

Her er vi

×

Menu

Ring op

Skriv

Kom i kontakt

Har du brug for mere viden eller vil du bare gerne i kontakt med os, så udfyld formularen.